Geheimhoudingsverklaring vrijwilligers F.E.S.

 

Met ingang van 25 mei 2018 treedt een Europese verordening in werking, de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). In dat kader dient eenieder bij die nationale vereniging voor fibromyalgiepatiënten Fibromyalgie en Samenleving (hierna: “F.E.S.”) die toegang heeft en/of gebruik maakt tot de vastgelegde persoonsgegevens in de (digitale) administratie zich akkoord te verklaren dat zij deze gegevens slechts en alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens aan personen zijn gevraagd. Omdat u binnen F.E.S. de mogelijkheid hebt om u toegang tot de persoonsgegevens te verschaffen in het kader van de (vrijwillige of formele) taak die u hebt, dient u deze onderstaande verklaring te accorderen. Tevens is deze verklaring bedoeld om alle andere gegevens of informatie van F.E.S. waarvan u kennis neemt of kunt nemen geheim te houden en niet te verspreiden, op welke wijze ook, anders dan in de uitoefening van uw taak bij F.E.S..

 

Verklaring

Ik ga als vrijwilliger/medewerker van F.E.S. akkoord met het onderstaande:

Geen van de bij F.E.S. vastgelegde persoonsgegevens mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enigerlei wijze, waaronder (maar niet uitputtend) digitaal, elektronisch, mechanisch of door fotokopie of opname op een andere gegevensdrager, zonder voorafgaande toestemming. Tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld berusten alle rechten op gegevens/informatie (data, tekst, beeld, geluid, video, et cetera) die u binnen F.E.S. in uw functie onder u krijgt, ziet, nog te zien krijgt of op andere wijze in handen krijgt, bij F.E.S. De verwerking en omgang met de persoonsgegevens worden nageleefd aan de hand van het privacybeleid van de vereniging.

Beveiligings code Beveiligings code