Over F.E.S.

 

Het doel van de vereniging Fibromyalgie en Samenleving (F.E.S.) is de belangen te behartigen van iedereen die direct of indirect met fibromyalgie te maken heeft. Al onze activiteiten zijn erop gericht om de positie en de leefwereld van mensen met fibromyalgie te verbeteren.

 

F.E.S. heeft ± 7000 leden. De vereniging wordt aangevoerd door een bestuur en een directeur. Hieronder meer over de organisatie en de verdeling van verantwoordelijkheden.

 

De algemene ledenvergadering (ALV) komt jaarlijks bij elkaar om het jaarverslag, de jaarrekening, de beleidsvisie en de meerjarenbegroting vast te stellen. 

 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de grote lijnen rondom de ontwikkeling van de vereniging. Het vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe, legt in de ledenvergadering verantwoording af en doet beleidsmatige voorstellen. De voorbereiding hiervan wordt door de directie en het voorzittersoverleg gedaan waarin de diverse commissievoorzitters zitten.

 

De directeur is verantwoordelijk voor strategie en beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten. Die resultaten worden afgesproken op de algemene ledenvergadering, in het bestuur en/of het voorzittersoverleg. Ook is de directeur het eerste aanspreekpunt voor de commissies en adviesorganen. Verder is de directeur verantwoordelijk voor het beheersen van risico’s die voortvloeien uit verenigingsactiviteiten. Tot slot bewaakt de directeur de financiën en rapporteert hierover aan het bestuur.

 

Statuten

Jaarverslag

Jaarrekening

Beleidsvisie

 

De vereniging kent commissies voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. Elke commissie heeft een voorzitter. De verschillende commissies houden zich bezig met activiteiten in de provincies, de website, belangenbehartiging, vrijwilligers, PR/Voorlichting, beurzen en  jongeren. Een redactie is verantwoordelijk voor het magazine van F.E.S..

 

Ongeveer 120 vrijwilligers zijn actief binnen F.E.S. Dit varieert van contactpersoon tot bestuurslid en van kantoorvrijwilliger tot vrijwilligers die zich met de website bezighouden. Samen zorgen zij zo goed mogelijk voor ondersteuning en belangenbehartiging van mensen met fibromyalgie. Bijna alle vrijwilligers hebben zelf ook fibromyalgie of een naaste met fibromyalgie. 

 

 Beloningsbeleid: de medewerkers volgen arbeidsvoorwaarden gebaseerd op die van ReumaNederland en de door het ministerie van Binnenlandse Zaken opgestelde bbra-salarisschalen.

 

 De vrijwilligers ontvangen een onkostenvergoeding voor kosten die zij maken voor het vrijwilligerswerk dat zij verrichten. De vergoedingen blijven binnen de door de belastingdienst bepaalde maximumbedragen voor vrijwilligerswerk.

 

 De vereniging beschikt over een integriteitsfunctionaris. Vrijwilligers, medewerkers en derden kunnen zich vertrouwensvol aan deze persoon wenden in voorkomende gevallen van (verdacht van) integriteitsschending of ontoelaatbaar gedrag. Voor de contactgegevens van de integriteitsfunctionaris kunt u mailen naar gnidlem.[antispam].@fesinfo.nl

 

 De vereniging heeft een kantoor in Hilversum voor de praktische uitvoering van algemene taken, zoals de ledenadministratie. Hier maken we gebruik van de vergaderfaciliteiten van de FNV.

 

 De vereniging heeft een ANBI status. We zijn een transparante organisatie en zorgen ervoor dat onze documenten voor iedereen inzichtelijk zijn. Hier kunt u onze jaarrekening, het jaarverslag, de beleidsvisie en de statuten terugvinden.

Directeur

Ingeborg Audier

Bestuur

Voorzitter: Jan Werkhoven 
Secretaris: Anne-Jitske van Daalen-Kuiper
Penningmeester: Maarten Splinter
Algemeen bestuurslid: Mary Rietdijk

 

over F.E.S.

 Contact

 Fibromyalgielijn

 Wat we doen

 Inloggen leden

 

voor jou

 Folders en brochures

 Hulplijnen en webadressen

 Help mee

 Veelgestelde vragen

 

nieuwsbrief

Ontvang tips, acties en nieuws over fibromyalgie en de F.E.S.


 

Privacybeleid | 2020  DE NATIONALE VERENIGING VOOR FIBROMYALGIE-PATIËNTEN  -  F.E.S.